Belasting betalen in Nederland

Pensioen

Wanneer u de leeftijd van 65 hebt bereikt, kunt u in Nederland officieel gaan genieten van uw pensioen. Om ervoor te zorgen dat u op dat ogenblik niet geheel zonder inkomen valt, bouwt u tijdens uw carrière een pensioen op, dit gaat maandelijks van uw loon, samen met uw belasting.

Betalen doet u dus niet in één keer, maar in maandelijkse schijven. Wat u overhoudt, is uw netto loon. Ook wanneer u niet meer in loondienst bent en pensioen krijgt, moet u belasting betalen. Vanzelfsprekend hoeft u echter geen bedrag meer af te dragen om een pensioen op te bouwen. Wanneer u geld te kort komt om in uw belastingplichten te kunnen voldoen, kunt u proberen om een regeling te treffen met de belastingdienst.

Ook kunt u particulier geld lenen, bij een van de vele particuliere geldverstrekkers, om zodoende uw belastingen te kunnen betalen. Wilt u snel inzicht in hoeveel u kunt lenen. Gebruik dan de lening simulator!

Hoeveel belasting betalen op uw pensioen?

Iedereen moet belasting betalen op zijn pensioen, maar niet iedereen betaalt evenveel. Het bedrag hangt voor een groot deel af van de hoogte van uw pensioen. Uw jaarlijkse pensioen is namelijk een bruto en geen netto bedrag.

Hierop moet u eerst nog belasting betalen. Deze belasting bestaat uit een loonbelasting, een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet en een premie voor de volksverzekering. U moet niet zelf deze belasting betalen, ze wordt automatisch ingehouden en wat u ontvangt is uw netto pensioen.

Eens u 65 bent zult u hoogst waarschijnlijk minder belasting betalen dan voorheen. Dit komt doordat het bedrag voor de algemene ouderdomswet komt te vervallen. Daardoor ligt het netto loon hoger bij een pensioen dan bij een identiek brutoloon. Wanneer uw pensioen en Aow uitkering samen echter 18.218 euro overstijgen, dan zal u vermoedelijk een hogere belasting betalen.

U moet dit verschil in belasting betalen nadat de belastingdienst dit verrekent heeft met een naheffing. Wanneer dit verschil hoog is, kunt u de belasting betalen in termijnen. Een andere optie is het aanvragen van een voorlopige aanslag bij de belastingdienst, zo weet u dadelijk of zult moeten bijbetalen of niet.

Ook wanneer u beslist om vervroegd met pensioen te gaan moet u belasting betalen. Bovendien ligt uw pensioen in dit geval lager doordat u er langer gebruik van wilt maken. Het is dus aan te raden om vooraf goed stil te staan bij de invloed ervan op uw inkomsten en u voldoende te informeren.

alimentatie

Bij een definitieve scheiding kan overeengekomen worden dat een van de partners alimentatie betaalt aan de minder vermogende. Dit is “partneralimentatie”. Daarnaast kan er ook een akkoord zijn om “kinderalimentatie” te betalen. Beide alimentaties zijn uiteraard afhankelijk van de financiële draagkracht van de ex-partners en het hoederecht van de kinderen. Naargelang het geval zal u hierop een belasting betalen.

Wie en wanneer moet over de alimentatie belasting betalen?

Voor kinderalimentatie moet de ontvanger nooit belasting betalen. De betaler kan enkel voor het levensonderhoud van kinderen tot 30 jaar, mits bijkomende voorwaarden, een aftrek op zijn belastbaar inkomen noteren en op die manier een fiscaal voordeel bekomen. Dus in totaal minder belasting betalen. Dan zijn er nog andere voordelen zoals thuiswonende kinderen (meestal bij de ontvanger) die eveneens recht op een bijkomende aftrek geven, afhankelijk van het inkomen.

Partneralimentatie kan gevraagd worden als de levensstandaard van de minst vermogende noemenswaardig verkleint, of als die partner bijvoorbeeld haar (zijn) baan heeft stopgezet voor de kinderen of om de andere partner de kans te geven carrière te maken of nog ziek is geworden gedurende de relatie. Op partneralimentatie moet de begunstigde altijd belasting betalen. De betaler kan wel deze alimentatie aftrekken van zijn belastbaar inkomen, op die manier moet hij op dat deel geen belasting betalen.

Soms wordt bij partneralimentatie een afkoopsom bedongen. Als deze na de officiële scheiding wordt betaald en bedoeld is als tussenkomst in het levensonderhoud, dan is ze aftrekbaar. Op die afkoopsom moet de betaler geen belasting betalen. De ontvanger heeft een bijkomend inkomen en zal dus hierop een belasting betalen. In veel gevallen is het fiscaal voordeliger om een koopsompolis aan te gaan bij een financiële instelling. Deze kan u dan begeleiden in het kader van een fiscale optimalisatie.

De fiscale optimalisatie in verband met het belasting betalen over alimentatie of de bijkomende aftrek onder bepaalde voorwaarden is in feite gespecialiseerde materie.   Het verdient dan ook aanbeveling om u van bij het begin te laten bijstaan. Zonder in detail te treden kan bijvoorbeeld een te laag kwartaalbedrag per kind aanleiding geven tot het belasting betalen op dat bedrag.

erfenis

Bij een overlijden moet u heel wat regelingen treffen. Zo dient u de begrafenis te regelen, de koffietafel, een afscheidsbrief, enzovoort. Maar ook moet u belasting betalen als erfgename. Hier komen er twee belastingen aan bod. U moet enerzijds belasting betalen op de erfenis, de erfbelasting en anderzijds moet u belasting betalen op de verworven inkomsten van de overledene tot op de dag van zijn of haar overlijden, de inkomstenbelasting.

Belasting betalen als erfgename na een overlijden, hoeveel en wanneer?

Als erfgename moet u niet altijd belasting betalen. Dit hangt voor namelijk af van uw relatie tot de overledene en het bedrag dat u erft. Eerst en vooral wordt er naar de som van uw erfenis gekeken. In de wet is per categorie erfgename een bedrag vastgelegd waarop belasting betalen niet moet. Voor partners ligt dit bedrag in 2011 op 603.600 euro, voor kinderen of kleinkinderen is dit 19.114 euro, voor zieke of gehandicapte kinderen 57.342 euro, voor ouders 45.270 euro en voor derden 2.012 euro. Wanneer uw erfenis dit bedrag niet overstijgt, moet u dus geen belasting betalen.

In het andere geval wordt dit bedrag eerst afgetrokken van uw totale erfenis. Wat dan overblijft is de basis voor de berekening van de som waarom u belastingen zult betalen. Dit bedrag wordt opgedeeld in twee categorieën. Voor 2011 geldt dat u in de eerste categorie valt wanneer het bedrag lager is dan 118.708 euro en in de tweede categorie wanneer het hoger is. Daarnaast wordt ook hier rekening gehouden met uw relatie ten opzichte van de overledene. Partners en kinderen moeten in categorie 1 10% procent belasting betalen en in categorie 2 wordt dit 20%. Kleinkinderen moeten in het eerste geval 18% en in het tweede geval 36% belasting betalen. Voor derden loopt dit op tot 30% en 40%. Wanneer u dus een behoorlijke som erft van iemand die geen familie is van u, zult u behoorlijk veel belasting betalen. Wanneer u wel familie bent is dit beduidend minder, zelfs bij grote bedragen. De bedragen van zowel vrijstelling als percentage kunnen jaarlijks herzien worden en zijn dus geen vaststaande gegevens.

Loon

Wanneer u een loon hebt, moet u belasting betalen, hoe hoger uw loon, hoe hoger de belasting. Gelukkig merkt u hier zelf niet teveel van. Deze loonbelasting wordt namelijk rechtstreeks door de werkgever van uw loon gehaald en doorgegeven aan de fiscus. Deze laat op zijn beurt aan uw werkgever weten hoeveel deze moet afdragen en hierop zal uw werkgever belasting betalen. Het verschil tussen uw bruto loon, de loonbelasting en enkele andere premies vormt uw netto loon, of het bedrag dat u elke maand op uw rekening ziet verschijnen.

Toch belasting betalen over uw loon?

Helaas is dit systeem niet sluitend. De berekening die bepaald hoeveel uw werkgever moet afhouden, komt niet altijd overeen met de realiteit. Wanneer er een verschil is, zult u op het einde van het jaar belasting betalen of terugkrijgen. Het is namelijk niet altijd een verschil in uw nadeel. Wanneer u te weinig hebt afgedragen moet u belasting betalen, wanneer u te veel gaf, krijgt u het verschil uitgekeerd. Doordat u zelf geen invloed heeft op wat uw werkgever inhoudt van uw loon, kan het helaas dat belasting betalen u ieder jaar ten deel valt. Hier kunt u niets aan veranderen, wanneer u een rekening krijgt toegestuurd van de belasting. Betalen is vaak het enige wat u kunt doen om geen verdere kosten of intresten te genereren. U kunt overwegen een bezwaarschrift in te dienen bij de belastingdiens.

Gelukkig kunt u wel vooraf uw belasting berekenen en een inschatting maken of belasting betalen ook bij u het geval zal zijn. Online zijn er verschillende programma’s waarmee u dit kunt nagaan. Enerzijds weet u dan of u moet betalen en anderzijds hebt u er een idee van hoeveel. Dit wijzigt niet aan het belasting betalen op zich, maar het geeft u wel de kans om gedurende het jaar al wat reserve op te bouwen zodat u vlot kunt betalen wanneer de rekening in uw bus zit. Belasting betalen is nooit fijn, maar het is toch minder onaangenaam wanneer het niet als een verrassing komt. Het bedrag is afhankelijk van de som die uw werkgever inhoudt en van het inkomen dat u heeft. Bij lage lonen is de kans dat u moet bijbetalen gering.

Spaargeld

Wanneer u veel spaart, moet u belasting betalen. Maar wanneer bent u een grote spaarder? Want belasting betalen moet pas wanneer u boven de belastingvrije grens uitkomt. Gelukkig voor de meesten onder ons ligt deze grens behoorlijk hoog en zal de gemiddelde spaarder ze niet overtreffen. Het principe is dan ook dat de grootverdieners, of in dit geval spaarders, meer hebben en bijgevolg dus ook meer kunnen afdragen. Het systeem is gebaseerd op een sociaal principe.

Wanneer moet u belasting betalen op uw spaargeld?

Zoals gezegd moet u belasting betalen wanneer u boven het heffingsvrije vermogen uitkomt met uw eigen vermogen of spaargeld. Dit heffingsvrije vermogen is door de staat vastgelegd en wordt jaarlijks herzien. In 2011 is het heffingsvrije vermogen vastgesteld op 20.785 euro. Dit bedrag geldt per persoon. Voor fiscale partners stijgt dit bedrag en ligt het vast op 41.779 euro in 2011. Wanneer u kinderen heeft die minderjarig zijn, dan komt daar nog eens 2.779 euro bij per kind en kunt u dus meer sparen voor u de grens bereikt. Eens u dit bedrag overstijgt, moet u belasting betalen. Natuurlijk is het niet zo dat een éénmalige overschrijding synoniem staat voor belasting betalen. Om te bepalen of uw vermogen hoger is, wordt gekeken naar uw gemiddelde vermogen. Dit wordt berekent door uw vermogen van 1 januari en 31 december van hetzelfde jaar bij elkaar op te tellen en dan door twee te delen. Het resultaat van deze som is het gemiddelde vermogen en bepaalt het bedrag van de belasting. Betalen doet u dus enkel indien dit gemiddeld vermogen boven het heffingsvrije vermogen uitkomt.

Belasting betalen over spaargeld is dus zeker niet voor iedereen van toepassing. Zelf met een aardig inkomen zult u als privé persoon niet snel belasting betalen. U moet al beschikken over heel wat spaargeld voor het zover is. Wanneer u natuurlijk jaarlijks een mooie som opzij zet, zult u hier vroeger of later wel een bedrag op moet afdragen aan de belastingen. Wanneer u echter jaarlijks de rekening maakt, weet u precies of belasting betalen dat jaar van toepassing is of niet voor u.

Belasting betalen in termijnen

Belasting betalen zal iedereen die inkomsten verwerft vroeg of laat moeten doen. Of u gerechtigd bent om uw belasting al dan niet in termijnen te betalen, kunt u terugvinden op uw aanslagbiljet. Indien het wel toegelaten is, zult u een overzicht vinden van het aantal termijnen en de vervaldagen waarop u steeds een evenredig deel van uw belasting zal moeten doen. Uw belasting betalen moet u daarop steeds tijdig doen, want het bedrag moet op de rekening van de ontvanger staan op de vervaldatum en geen dag later.

Welke belasting kunt u in termijnen betalen?

Belasting betalen in termijnen is helaas niet voor elk type belasting mogelijk. In Nederland geldt dit enkel voor de voorlopige aanslagen, de inkomstenbelasting of premie van de volksverzekering en de vennootschapsbelasting wanneer ze zijn opgelegd in hetzelfde jaar als dat waarop de belasting betrekking heeft. Deze belasting betalen in verschillende termijnen, kan enkel wanneer u toelating heeft en de termijnen moeten allemaal gelijk zijn.

Het aantal termijnen waarop uw belasting betalen mogelijk is, is afhankelijk van de dagtekening die u terugvindt op uw aanslagbrief. Wanneer deze datum na 1 november valt, kut u uw belasting betalen op een termijn van zes weken.

Belasting betalen kan u veel kopzorgen brengen wanneer het een zeer hoog bedrag betreft. Uw belasting betalen binnen de gestelde termijn kan zelf echt onmogelijk zijn indien het gevraagde bedrag hoger ligt dan wat u momenteel kunt missen. Helaas is uw belasting betalen in termijnen niet zomaar toegelaten. Wanneer u echter onmogelijk aan uw belasting kunt voldoen, kunt u de belastingdienst aanschrijven en termijnbetalingen voorstellen. Zorg er wel voor dat deze termijnen een realistische termijn zijn voor het voldoen van uw belasting. Betalen moet u in ieder geval. En een al te lange termijn zal niet aanvaard worden. Een hoge belasting betalen kunt u vermijden door tijdens het jaar voorafbetaling uit te voeren of voldoende geld opzij te zetten voor dit doel. Zo komt u niet jaarlijks voor een verrassing te staan wanneer u uw aanslagbiljet in de bus krijgt. Een kleine som bijbetalen is voor de meeste onder ons geen enkel probleem.